vrouw kijkt webinar snbn op computerWe hopen dat iedereen een veilig heenkomen heeft gevonden en in goede gezondheid deze bizarre tijd doorkomt. Maar lockdown of niet, we gaan door. Precies één jaar geleden hebben wij de Stichting Nederlanders buiten Nederland opgericht om de belangen van de Nederlanders in het buitenland zo goed mogelijk te behartigen. Ons bestuur bestaat uit elf personen, waarvan er negen lid zijn van een verschillende politieke partij. Zo zijn we als organisatie politiek-neutraal en tegelijkertijd actief bij de politiek betrokken. 

Juist nu, in een tijdperk waarin het parlement de facto een stuk minder te vertellen lijkt te hebben, is het extra belangrijk om waakzaam te zijn. Worden dossiers in regering en parlement opgepakt? Worden eerder ingediende Kamervragen beantwoord, en nieuwe ingediend? Heeft de plotse sluiting van consulaten en ambassades wereldwijd tot gevolg dat het Nederlanderschap in sommige gevallen verloren kan gaan?

In deze nieuwsbrief hebben we de volgende onderwerpen:

 1. (!) Webinars dubbele nationaliteit & huidige wetgeving
 2. Corona & aanvragen paspoort/ID-kaart: wat nu?
 3. Geboorteakten volgens internationaal formaat
 4. Wachten op publicatie advies Raad van State bij wetsvoorstel stemmen vanuit buitenland
 5. Interview Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) met SNBN en Vlamingen in de Wereld (VIW)
 6. SNBN inbreng in debat over Nederlandse vertegenwoordigingen in buitenland
 7. Overig nieuws & lopende zaken: o.a. ABN Amro, internationale rijbewijzen, Brexit
 8. Regionaal Vertegenwoordigers

 

1. Webinars dubbele nationaliteit & huidige wetgeving

De (on)mogelijkheid tot dubbele nationaliteit blijft het meest hete hangijzer. Om de status quo & huidige wetgeving zo goed mogelijk toegelicht te krijgen, en om vragen te kunnen stellen, organiseren SNBN en advocate Hermie de Voer van Everaert Advocaten Immigration Lawyers, binnenkort drie (dezelfde) webinars in het Nederlands:

 • Donderdag 7 mei van 14.00u tot 15.00u GMT -5 (“New York tijd”), voor Nederlanders in Noord- en Zuid-Amerika. Dit webinar wordt mede ondersteund – dank daarvoor! – door TNC New York, The NAF en DC Dutch.
 • Dinsdag 12 mei van 20.00u tot 21.00u, GMT +2 (“Nederlandse tijd”), voor Nederlanders in Europa en Afrika
 • Donderdag 14 mei van 19.00u tot 20.00u, GMT +10 (“Sydney tijd”), voor Nederlanders in Azië, Australië en Nieuw-Zeeland

Eelco Keij, voorzitter van de SNBN, zal tijdens de webinars een korte politieke schets geven: waar staan politieke partijen op dit dossier?

Let op 1: kijk goed naar de tijdstippen en tijdzones waarin de webinars plaatsvinden. We hebben het zo goed mogelijk geprobeerd te spreiden zodat iedereen in elke tijdszone bediend kan worden. Elk webinar is hetzelfde, oftewel niemand hoeft er meer dan één bij te wonen. De webinars zullen per Zoom georganiseerd worden. De uitnodigingen daarvoor worden in de volgende nieuwsbrief en via social media rondgestuurd: via deze uitnodigingen kan men zich dan aanmelden. Dit bericht is dus de aankondiging, de uitnodiging volgt nog! Probeer bij je ‘eigen geografische webinar’ te blijven, maar als er wachtlijsten gaan ontstaan, of het kan niet anders, dan is iedereen natuurlijk ook welkom bij een ander webinar.

Let op 2: Vragen over (dubbele) nationaliteit, de wetgeving, het recente Tjebbes arrest, plannen van de regering etc. zijn heel erg welkom en helpen ons bij het beter vormgeven van de presentatie. Stuur vragen naar info@snbn.nl.

** Deel a.u.b. dit bericht en de komende uitnodiging ook met familie, vrienden en bekenden **

 

2. Corona & aanvragen paspoort/ID-kaart: wat nu?

twee glanzende Nederlandse paspoortenDaar sta je dan: voor het aanvragen (vernieuwen) van een paspoort of ID-kaart moet je in persoon verschijnen bij ambassade of consulaat. Maar deze zijn natuurlijk nu gesloten. En stel: je hebt ook een andere nationaliteit, je woont buiten de EU, en de afgifte van het nieuwe paspoort dreigt nu buiten de 10-jaren-termijn te vallen: ben je dan buiten eigen schuld onmiddellijk, automatisch en zonder recht op beroep het Nederlanderschap kwijt?
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken gaat hier op in, al blijven vragen open. Op deze pagina staat te lezen dat “er niet wordt afgeweken van de verschijningsplicht”. Vervolgens staat er de volgende vraag te lezen: “Ik wil nu een Nederlands paspoort aanvragen, omdat ik anders mijn Nederlanderschap verlies.” Hierop staat dan het antwoord: “Alleen als u uw Nederlanderschap dreigt te verliezen (door de 10 jaren termijn) kunt via e-mail een verklaring van Nederlanderschap aanvragen.” En op een andere pagina staat te lezen: “Een verklaring is goedkoper dan een paspoort en voor de aanvraag hoeft u niet persoonlijk langs te komen.”

Maar voor de verklaring van het Nederlanderschap geldt óók dat het moment van afgifte bepalend is – en dat bij een te late afgifte het Nederlanderschap nog steeds verloren kan gaan.

De SNBN gaat er van uit dat e-mails voor de aanvraag van een verklaring van het Nederlanderschap met spoed worden behandeld en heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken om toelichting gevraagd. Deze laat desgevraagd weten dat “mensen zelf de verantwoordelijkheid hebben om de tien jaren-termijn te respecteren en er dus verstandig aan doen om dat ruim op tijd te doen, waarbij het Ministerie zal zorgen voor een snelle afhandeling na de datum van een complete aanvraag.”
De SNBN adviseert iedereen in het buitenland sowieso altijd tijdig – denk aan enkele maanden vantevoren – het paspoort te verlengen en zeker niet af te wachten tot het laatste moment.

 

3. Geboorteakten volgens internationaal formaat

Naar aanleiding van een bericht van een Nederlandse gedupeerde in het buitenland hebben we contact opgenomen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In het kort: de persoon in kwestie was in Brazilië geboren, waarvan toentertijd nog aangifte gedaan kon worden bij het lokale Consulaat-Generaal (dat kan daar nu niet meer). Maar de toen afgegeven geboorteakte voldoet niet aan het internationale formaat, waardoor het niet zomaar kan worden gebruikt in andere landen zonder de benodigde vertalingen en apostilles (en tijd en moeite).
Na verschillende contactmomenten heeft het Ministerie, na eerdere afwijzingen, de persoon in kwestie uiteindelijk het gewenste internationale formaat gegeven, waar we erg blij mee zijn. Deze zaak biedt daarmee naar ons inzicht perspectief voor andere Nederlanders in het buitenland die in een vergelijkbare situatie zitten. Voor degenen die hier over willen communiceren, mail ons op info@snbn.nl.

 

4. Wachten op publicatie advies Raad van State bij wetsvoorstel stemmen vanuit buitenland

oranje retourenvelopBinnen het jaar, op 17 maart 2021, zullen de volgende Tweede Kamerverkiezingen plaatsvinden. Met het stemmen vanuit het buitenland ging het de vorige keer op meerdere punten niet soepel – zoals het simpelweg niet of te laat aankomen van stembiljetten.

Deze zorgen zijn overgekomen, en vonden hun neerslag in het regeerakkoord van 2017, waarin bepaald stond dat “het stemproces wordt aangepast zodat Nederlanders op Bonaire, St. Eustatius, Saba en in het buitenland eenvoudiger hun kiesrecht, ook in relatie tot de verkiezing van de Eerste Kamer, kunnen uitoefenen.” Hierop toog de regering aan het werk, maar heel snel ging / gaat het allemaal niet: het wetsvoorstel is ter advisering naar de Raad van State gestuurd, en dat advies ligt volgens de Raad van State nu bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, maar tot dusverre heeft het Ministerie het wetsvoorstel + advies nog niet naar de Tweede Kamer gestuurd – en is er dus nog geen officiële versie bekend.

Verwacht wordt dat in dit wetsvoorstel een belangrijk punt wordt aangepakt, namelijk het afschaffen van de stembureaus (alle stembiljetten vanuit het buitenland worden centraal naar ambassades gestuurd) in combinatie met het rechtsgeldig zijn van stembiljetten die tot enkele dagen na de stembusgang (dus eigenlijk ‘te laat’) zijn aangekomen. Dit was ook de inzet van de rechtszaak in 2017: accepteer stemmen die tijdig zijn verzonden, maar buiten eigen schuld te laat in Nederland aankomen (tot een redelijke tijd na datum van stembusgang, een weekje of zo).

Zeker nu in corona-tijden is het nog maar de vraag of dit wetsvoorstel tijdig door het gehele parlement behandeld kan worden. We zijn op de achtergrond in contact met parlementariërs, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Bureau Verkiezingen Den Haag en de Raad van State maar op dit moment staan we in de wacht – wellicht dat Tweede Kamerleden nog extra navraag bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken kunnen doen. Zodra er meer nieuws is, geven we dat door.

Tot slot hopen we dat – wetsvoorstel of niet – via een Kiesbesluit hoe dan ook het digitaal briefstembewijs ingevoerd kan worden (en niet enkel een vervangend briefstembewijs). Uiteindelijk moeten we toe naar een stemproces waarbij we zo min mogelijk afhankelijk zijn van lokale posterijen.

 

5. Interview Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) met SNBN en Vlamingen in de Wereld (VIW)

Onder de titel “Taal is Kapitaal” heeft de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) begin dit jaar Stichting Nederlanders buiten Nederland en de Stichting Vlamingen In de Wereld (VIW) uitgenodigd voor een interview. Hierbij was namens de VIW, de Vlaamse evenknie van de SNBN, directeur Koen van der Schaeghe aanwezig.

Taal, en daarmee de ondersteuning van Nederlands taalonderwijs voor onze kinderen in het buitenland, is van ongelooflijk belang voor het behouden van de band met het moederland en op de lange termijn ook voor de Nederlandse economie. De SNBN zal daarom blijven pleiten voor in ieder geval het instandhouden van overheidssubsidie voor het Nederlands onderwijs in het buitenland. Het volledige interview “Taal is Kapitaal” is hier te lezen.

 

6. SNBN inbreng in debat over Nederlandse vertegenwoordigingen in buitenland: overleg inzake DigiD, AOW, stemmen vanuit buitenland en meer

tweede kamer voorzitterOp 25 februari jl. vond een schriftelijk overleg plaats over “de weging van Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland”, of anders gezegd, wat men vindt van het huidige diplomatieke postennet. Van de politieke partijen waren (schriftelijk) aanwezig VVD, D66, GroenLinks en PvdA.

Het is ondoenlijk om het gehele verslag hier te kopiëren, maar enkele vraag-en-antwoord-citaten springen eruit. De regering stelt:

“De consulaire dienstverlening blijft van belang voor Nederland en Nederlanders. Ons visumbeleid dient in de pas te lopen met een globaliserende wereld. Nederlanders in het buitenland die met onveiligheid of calamiteiten zoals het Coronavirus te maken hebben rekenen op de overheid.
De ontwikkeltrajecten met partnerorganisaties in het kader van project Loket Buitenland richten zich nu op algemene informatie en vraagbeantwoording over diverse producten en diensten via de website Nederlandwereldwijd.nl en het 24/7 contact center. Voor enkele diensten uit de overheid kwam dit reeds tot stand, zoals voor informatie over rijbewijzen. (…)
Naast rijbewijzen wordt in 2020 voor diverse andere producten en diensten algemene informatie en vraagbeantwoording opgenomen. Voor DigiD, AOW en de Registratie Niet-Ingezetenen (inclusief Burgerservicenummer) staat dit al concreet gepland; voor andere producten en diensten (zoals stemmen, nationaliteitsvraagstukken, diploma’s, belastingzaken, buitenlandregeling zorgverzekering, uitkeringen) is dit nog onderwerp van overleg. (…)
Het streven is dit in 2020 met alle partnerorganisaties voor tenminste één van hun producten/diensten te hebben bereikt. (…) De moderniserings-, centraliserings- en digitaliseringstrajecten van de consulaire dienstverlening zorgen ervoor dat Nederlanders in het buitenland steeds minder genoodzaakt zijn om fysiek de ambassade te bezoeken.”

Meerdere fracties nemen tijdens het overleg punten over die door de SNBN zijn ingebracht:

“Nu blijkt dat in de praktijk verkiezingen en registratie problematisch zijn voor veel Nederlanders buiten Nederland. Hoe kijkt de Minister aan tegen het bieden van de mogelijkheid om het moment dat mensen fysiek naar het consulaat komen, Nederland in de gelegenheid te stellen zich te kunnen registreren voor bijvoorbeeld Kompas, verkiezingen (via www.stemmenvanuithetbuitenland.nl), nieuwsbrieven van belangenorganisaties voor Nederlanders in het buitenland?”

De regering vond dit iets te veel moeite en minder haalbaar, zo blijkt uit het antwoord:

“Slechts een beperkt deel van de Nederlanders in het buitenland woont in de buurt van een ambassade. Het plaatsen van een balie of informatieplek om Nederlanders in het buitenland de mogelijkheid te geven om zich te registreren voor Kompas, voor verkiezingen, voor nieuwsbrieven van belangenorganisaties voor Nederlanders in het buitenland heeft daarom slechts beperkte toegevoegde waarde. Om die reden is de dienstverlening van BZ digitaal en/of uitbesteed aan derden waar mogelijk, maar persoonlijk contact via het 24/7 ContactCenter en/of de ambassade waar nodig. Op het moment dat Nederlanders persoonlijk contact hebben met ambassademedewerkers kan uiteraard van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om Nederlanders te wijzen op mogelijkheden voor registratie. De moderniserings-, centraliserings- en digitaliseringstrajecten zorgen er echter voor dat Nederlanders in het buitenland minder genoodzaakt zijn om fysiek de ambassade te bezoeken. Hierdoor zijn noodzakelijke contactmomenten op ambassades met ambassademedewerkers, waarbij gewezen kan worden op onder andere stemmen vanuit het buitenland of Kompas, afgenomen.”

Een ander issue dat we indirect hebben weten in te brengen, betreft extra financiering rondom verkiezingstijd. Zo vragen PvdA en D66: “Hoe denkt de Minister over een tijdelijke (financiële) versterking voor ambassades tijdens verkiezingstijd in gebieden waar relatief veel Nederlanders wonen? Dit zou dan ingezet kunnen worden ter versterking van voorlichting aan, en het betrekken van Nederlanders al dan niet met behulp van (formele) belangenorganisaties waarbij het nadrukkelijk gaat om begeleiding bij het proces van de wijze waarom men een stem kan uitbrengen en uiteraard niet over beïnvloeding.”

Extra financiering zal niet nodig zijn, antwoordt de regering:

“Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft uw Kamer reeds geïnformeerd (…) over een voorgenomen wijziging van de Kieswet, waarbij onder andere meer tijd wordt ingeruimd om stemmen uit het buitenland te kunnen ontvangen door het briefstembureau dat door de gemeente Den Haag wordt ingesteld. Die extra tijd zorgt ervoor dat er gelegenheid is om alle binnenkomende stemmen ook te betrekken bij de uiteindelijke uitslagbepaling. Mede omdat BZ en de ambassades een informerende en faciliterende rol hebben hoeft voor een actieve inzet op opkomst en registratie geen additionele (financiële) capaciteit vrijgemaakt te worden.”

Tot slot meldt de regering “dat er gewerkt werd aan een oplossing voor Nederlanders in het buitenland die al een DigiD account hebben om zonder brief naar tweestapsverificatie over te gaan. Deze oplossing is geïmplementeerd. Sinds september 2019 kan de DigiD-app en de sms-controle worden geactiveerd zonder dat de brief met activeringscode aan een balie moet worden opgehaald. Dit is mogelijk door aanvullend gebruik te maken van de NFC-technologie op Android en Apple telefoons, iets dat voor Apple telefoons sinds kort mogelijk is. Een uitzondering vormen alsnog de Nederlanders met een in het buitenland uitgegeven paspoort.”

De volledige weergave van het schriftelijk overleg is hier te downloaden en te lezen.

 

7. Overig nieuws & lopende zaken

 • brexit-noodwet paspoorten verenigd koninkrijkABN Amro: volgende week Kamervragen
  D66 heeft inmiddels Kamervragen ingediend over de slepende ABN Amro kwestie (en ook andere banken): UPDATE 20/04/2020: Lees ze hier.
 • Rijbewijzen dossier: Kamervragen komen er aan
  In onze nieuwsbrief van afgelopen januari berichtten we over problemen die kunnen optreden bij Nederlanders buiten Nederland die hun Nederlandse rijbewijs willen omwisselen naar een lokaal rijbewijs. Politieke partij 50Plus heeft ons laten weten hier binnenkort Kamervragen over te gaan stellen.
 • Noodwetsvoorstel Brexit: brief aan Eerste Kamer
  In verband met het langlopende Brexit-dossier heeft de SNBN samen met andere belangenorganisaties (The3Million, Stichting Goed, Nederlanders in den Vreemde) afgelopen februari een brief aan de Eerste Kamer gestuurd, met het verzoek om het hangende wetsvoorstel aan te nemen én onze zorgen over te brengen over de waarborging van de rechten van de Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk. Wij wachten nog op een formele reactie – informeel zijn al verschillende reacties binnengekomen.
  Het is op dit moment – met name door de huidige omstandigheden – nog onduidelijk wanneer het wetsvoorstel in behandeling zal worden genomen: zodra het bekend is, zullen alle organisaties dit natuurlijk doorgeven.
 • Repatriëring gestrande Nederlanders in het buitenland
  Via deze nieuwsbrief willen wij onze dank uitspreken aan iedereen die hard aan de slag is om gestrande Nederlanders in het buitenland te repatriëren: het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Verbond van Verzekeraars, de reisbrancheorganisatie ANVR en andere partners uit de reiswereld. De situatie van Nederlanders in Marokko baart zorgen. Zie verder bijzonderebijstandbuitenland.nl voor meer informatie.
 • Interessante recente artikelen:
  Conclusies wereldwijd onderzoek Nederlandse taal onderstrepen belang moedertaalonderwijs, NOB, 20 november 2019
  – “AIVD blokkeert terugkeer tientallen Nederlandse piloten”, NRC, 5 januari 2020
  – “Voter Suppression Comes to Europe”, Project Syndicate, 9 januari 2020

Regionaal Vertegenwoordigers

Onze dank gaat opnieuw uit naar onze Regionaal Vertegenwoordigers (RV), die zich over de gehele wereld inzetten namens de SNBN en lokaal ons aanspreekpunt. Speciale dank gaat uit aan Sebastian Wulff uit de Verenigde Staten, die het afgelopen jaar “RV-coördinator” was en die rol met verve en enthousiasme heeft vervuld. Sebastian, dankjewel! We zijn daarnaast Elly Spillekom uit Australië erkentelijk voor het overnemen van het stokje – succes Elly! Ten slotte heten we alle nieuwe Regionaal Vertegenwoordigers welkom. Extra bijzonder is dat we vanaf nu ook een Regionaal Vertegenwoordiger in Nederland hebben (Rudolph Ensing), die de SNBN kan vertegenwoordigen bij meetings waar het bestuur zelf niet bij aanwezig kan zijn.

De lijst met Regionaal Vertegenwoordigers is hier in te zien.

 

zwartwit foto van de persconferentie van snbnDonaties

Dank aan iedereen die de SNBN al heeft ondersteund! Graag houden we iedereen op continue basis op de hoogte, vandaar dat we om steun blijven vragen. Onze elf bestuursleden – en tientallen Regionaal Vertegenwoordigers – over de gehele wereld werken pro bono voor de goede zaak, maar uiteraard hebben we wel praktische kosten. Kleine en grote donaties zijn dan ook zeer welkom en noodzakelijk. Geven kan tegenwoordig heel gemakkelijk.

 

Gestrande Nederlanders

Via deze nieuwsbrief willen wij onze dank uitspreken aan iedereen die hard aan de slag is om gestrande Nederlanders in het buitenland te repatriëren: het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Verbond van Verzekeraars, de reisbrancheorganisatie ANVR en andere partners uit de reiswereld. Bijzonder mooi om daarnaast de persoonlijke (video)updates via facebook te zien van de Nederlandse ambassadeur in Spanje, dhr. Versteeg. De situatie van Nederlanders in Marokko baart zorgen.

Iedereen bedankt voor het lezen en het blijven stellen van vragen! De SNBN bestaat vandaag één jaar, en we hopen nog vele jaren van dienst te kunnen zijn.

Reageren? Graag! Gebruik wel even je echte naam en emailadres (die wordt niet gepubliceerd). Wij behouden ons het recht voor om onfatsoenlijke reacties te verwijderen.