Issues Nederlanders buiten Nederland

Stichting Nederlanders Buiten Nederland (SNBN) is opgericht in 2019 en heeft als doel de belangen van de Nederlanders buiten Nederland zo goed en effectief mogelijk te behartigen.

1. Dubbele nationaliteit

Veel Nederlanders in het buitenland kunnen alleen maar een huis kopen, een baan aannemen of soms zelfs in het land blijven als ze de lokale nationaliteit aannemen. Door de huidige wetgeving verliezen veel Nederlanders hun Nederlanderschap vaak automatisch wanneer ze de lokale nationaliteit aannemen. Achtergrondpagina: dubbele nationaliteit.

Dit gebeurt direct, vaak zonder waarschuwing en mogelijkheid om beroep aan te tekenen. Het probleem is zowel belemmerend voor henzelf als voor een internationaal opererend Nederland.

2. Pensioenkwesties

Nederlandse ouderen buiten Nederland lopen tegen verschillende pensioenproblemen aan. Ze worden soms ‘dubbel gepakt’ of kunnen hun eigen AOW-situatie niet inzien. Ook het aanvragen en het behouden van pensioen en AOW vanuit het buitenland is lastig, o.a. door de verplichte Verklaring van in leven zijn.  Ook is de recentelijke afschaffing van de heffingskorting een belangrijk punt van aandacht. 

Vanuit de politiek moeten we de problematiek goed in kaart brengen en per land met oplossingen komen. 

3. Nederlands onderwijs in het buitenland voor kinderen

De Nederlandse taal vormt één de fundamenten van de Nederlandse cultuur en de band die wij met Nederland hebben. Wanneer onze kinderen geen Nederlands leren, is de kans groot dat we ze later kwijtraken (denk aan het inzetten van hun professionele kwaliteiten op de Nederlandse arbeidsmarken plus hun culturele- en maatschappelijke inzet).

Het behoud en ondersteuning van kwalitatief goed onderwijs in het Nederlands en behoud van de Nederlandse cultuur voor Nederlanders in het buitenland is daarmee essentieel.

4. DigiD aanvragen vanuit het buitenland

In de hedendaagse digitale wereld kun je zonder DigiD niet veel. Je hebt je DigiD nodig voor allerhande overheidszaken.

Voor veel Nederlanders in het buitenland is het ontzettend lastig om een DigiD te bemachtigen. Hiervoor moet je meestal naar Nederland afreizen of naar één van de zestien locaties verspreid over de wereld. Dat is niet voor iedereen weggelegd.

Het is daarom belangrijk zo snel mogelijk de DigiD elektronisch en ‘remotely’ aan te kunnen vragen.

5. Stemmen vanuit het buitenland

Stemmen vanuit het buitenland is zeer omslachtig. De stemprocedure voor Nederlanders in het buitenland vereist actieve registratie al ver voordat er verkiezingen zijn. Het stemmen zelf moet ook gebeuren voordat de echte verkiezingscampagne losbarst – tenzij je gebruik maakt van een volmacht.

Het grootste gedeelte van dit stemproces gebeurt nog met reguliere post waardoor stembiljetten vaak niet aankomen (bij de stemmer of in Den Haag). Het is tijd voor een zo ‘volledig mogelijke’ digitalisering van het stemproces. 

6. Onvrijwillige ex-Nederlanders

Op basis van de Rijkswet op het Nederlanderschap hebben hoogstwaarschijnlijk duizenden Nederlanders in het buitenland de afgelopen decennia automatisch, onmiddellijk, zonder waarschuwing en zonder mogelijkheid op beroep het Nederlanderschap verloren toen ze een andere nationaliteit verkregen.

Het is hoog tijd deze ‘onvrijwillige ex-Nederlanders’ te helpen hun Nederlanderschap terug kunnen krijgen met behoud van hun andere nationaliteit.

7. Barrières voor Nederlandse studenten in het buitenland

Nederlandse studenten in het buitenland vormen een bijzonder onderdeel van onze toekomstige internationale economie. De internationalisering van Nederlandse studenten wordt echter teruggehouden.

Ze worden geconfronteerd met inflexibele studiefinanciering, een te laag leenplafond voor studies in het buitenland en een gebrek aan internationale beurzen. 

8. Inkrimping en sluiting van Nederlandse consulaten en ambassades

De afgelopen jaren zijn ontzettend veel ambassades en consulaten gekrompen of gesloten door bezuinigingen. Het resultaat is dat veel Nederlanders duizenden kilometers moeten reizen en duizenden euro’s moeten uitgeven voor de verlenging van hun paspoort (elke tien jaar), of van hun kinderen (elke vijf jaar). Hierdoor is het behoud van het Nederlanderschap voor sommigen niet meer vol te houden.

Het verlengen van een paspoort of verkrijgen van andere documenten is vaak heel gedetailleerd en lastig.

 

De Nederlandse overheid moet blijvend investeren in het internationale diplomatieke posten netwerk: niet alleen om Nederland economisch op de kaart te zetten, maar ook om Nederlanders ter plaatse actief te ondersteunen.

Het moet mogelijk kunnen worden om het paspoort per post (al dan niet digitaal) te kunnen verlengen. Biometrische gegevens moeten nog vaker en op nog meer plekken buiten het consulaat of de ambassade kunnen worden afgenomen.

9. Nederlandse partners in het buitenland

Nederlanders die naar het buitenland gaan als expat komen er vaak achter dat de situatie voor hun partner niet goed geregeld is op het gebied van visa of vergunningen. Dit kan leiden tot grote problemen voor deze expats (bijvoorbeeld terugkeer naar Nederland en internationale scheidingen), alsmede voor de bedrijven waar ze voor werken.

De Ministeries van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken, en Economische Zaken dienen een actievere rol te spelen om dergelijke situaties zoveel mogelijk te voorkomen, al dan niet met hulp van bestaande organisaties die zich voor hen inzetten.

10. Internationaal gericht Nederland

Nederlanders buiten Nederland zijn van hoge toegevoegde economisch-culturele waarde voor Nederland zelf: zij zijn een waardepost, geen lastpost. De SNBN zal actief vragen om enquêtes rondom deze thematiek uit te zetten (en waar mogelijk zelf uitvoeren), proberen een overlegstructuur met ministeries en politieke partijen op te zetten en eigen initiatieven te ontwikkelen die Nederland nog meer internationaal gericht te maken. 

Copyright 2019 - Stichting Nederlanders Buiten Nederland | Algemene Voorwaarden | Privacybeleid | Website: Digitaal Design